Adatvédelmi tájékoztató

 

A Squash-Shop Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bercsényi Miklós utca 15. 2. emelet 7.; a továbbiakban: Adatkezelő), mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vett Adatkezelő, az alábbi tájékoztatóban rögzíti azon adatvédelmi elveit és szabályait, melyeket az Adatkezelő az általa üzemeltetett www.squash-shop.hu, www.tenisz-shop.hu, www.tollas-shop.hu, www.squashoutlet.hu webáruházak működtetése és ügyfelei által történő igénybevétele kapcsán végzett adatkezelések során ügyfelei személyes adatainak, valamint információs önrendelkezési jogának védelme érdekében messzemenőkig szem előtt tart.

 

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató weblapon történő közzétételével kötelezettséget vállal arra, hogy a www.squash-shop.hu, www.tenisz-shop.hu, www.tollas-shop.hu, www.squashoutlet.hu webáruházak működtetésével és az azzal összefüggő tevékenységével kapcsolatos minden egyes adatkezelést a jelen szabályzatban és a vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelően végez. Az Adatkezelő fenntartja magának a jelen tájékoztató – megfelelő időben közzétett értesítést követő – módosításának mindenkori jogát.

 

Az Adatkezelő adatkezelési elveinek és gyakorlatának kialakítása során elsősorban a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) és a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltakra volt figyelemmel.

 

ADATKEZELŐ

 

Cégnév:                                  Squash-Shop Kft.

Székhely:                                6000 Kecskemét, Bercsényi Miklós utca 15. 2. emelet 7.

Nyilvántartó cégbíróság:       Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám:                   Cg. 03-09-116236

Adószám:                                14740086-2-03

Adatvédelmi azonosító:         NAIH-78624/2014

Telefonszám:                          0036303851301

Email cím:                              info@squash-shop.hu

 

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet. Az Adatkezelő adatkezelésének minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezelhet, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés során az Adatkezelőnek biztosítania kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Az Adatkezelő az ügyfelei által önkéntes hozzájárulás útján rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult kezelni. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadása önkéntesen, az Adatkezelő www.squash-shop.hu, www.tenisz-shop.hu, www.tollas-shop.hu, www.squashoutlet.hu honlapjainak igénybevételével, valamint az ügyfelek önkéntes regisztrációja és adatszolgáltatása útján történik. Az ügyfelek a regisztráció és a leadott megrendelések útján feltétel nélkül hozzájárulnak adataik jelen tájékoztatóban rögzített célok szerinti kezeléséhez.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésére kizárólagosan az ügyfelek megrendeléseinek rögzítése, teljesítése, így különösen a megrendelt termékek kiszállítása, a teljesítésekkel kapcsolatos panaszkezelés és igényérvényesítés, valamint a hírlevélre feliratkozó ügyfelek esetében a hírlevelek megküldése érdekében és céljából kerül sor.

 

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

-          ügyfél neve (születési neve)

-          ügyfél érvényes email címe

-          ügyfél szállítási, számlázási címe

-          ügyfél telefonszáma

-          ügyfél fax száma

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az Adatkezelő – ellenkező tartalmú hozzájáruló nyilatkozat, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása hiányában – ügyfelei személyes adatait az ügyféllel kötött szerződés teljesítésétől számított 5 (azaz öt) éves időtartamig, ennek hiányában az ügyfél-regisztráció törléséig kezeli. Az ügyfél személyes adatainak módosítását, regisztrációjának törlését, illetve személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulása visszavonását az Adatkezelőnél az info@squash-shop.hu email címre eljuttatott elektronikus levélben, illetve a www.squash-shop.hu, www.tenisz-shop.hu, www.tollas-shop.hu, www.squashoutlet.hu webáruházakon keresztül bármikor kezdeményezheti. Törvényen alapuló kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő a vonatkozó törvényben előírt határidő lejártáig kezeli ügyfelei törvényben megjelölt személyes adatait, a törvényben meghatározott célból.

 

FELHASZNÁLÁS CÉLJA

 

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a rendelések teljesítése, a számlázás, a kiszállítás, a kapcsolattartás, az ügyfél-tájékoztatás, az esetleges panaszkezelés és a szavatossági igényérvényesítés során használja fel.

 

ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

 

Az Adatkezelő az ügyfelek személyes adatait kizárólagosan a rendelések teljesítése érdekében továbbítja az adatfeldolgozásban érintett gazdasági társaságnak, amely írásbeli szerződés alapján látja el feladatát, melynek keretében a rendelkezésére bocsátott személyes adatok adatkezelése vonatkozásában érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni, azok védelmét biztosítani.

 

ADATFELDOLGOZÓK

 

tárhelyszolgáltató, weboldal készítő: HW Stúdió Kft.

futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

pénzügyi szolgáltató, bankkártyás fizetési felület: UniCredit Bank Zrt.

 

ÜGYFELEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A személyes adatait önkéntesen rendelkezésre bocsátó ügyfél kérelmezheti az Adatkezelőnél

 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Az érintett ügyfél kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében rögzített adatkezelési korlátozás, valamint az Infotv. 19. § rendelkezéseiben meghatározott törvényi korlátozás eseteiben tagadhatja meg.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

A személyes adatot törölni kell, ha

 

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

ÜGYFELEK JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az érintett az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fent meghatározott esetekben az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

 

Fentieken túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

postacím:        1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:                 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon:          003613911400

Fax:                 003613911410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:                http://naih.hu

 

KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

A WEBHELYTARTALOMMAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

A Squash-Shop KFt. adatkezelő üzemeltetésében álló, www.squash-shop.hu, www.tenisz-shop.hu, www.tollas-shop.hu, www.squashoutlet.hu címen elérhető weboldalak egyes részei az ügyfelek azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A www.squash-shop.hu, www.tenisz-shop.hu, www.tollas-shop.hu, www.squashoutlet.hu weboldalak látogatásával és annak egyes funkciói használatával az ügyfél önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, az ügyfél ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a www.squash-shop.hu, www.tenisz-shop.hu, www.tollas-shop.hu, www.squashoutlet.hu weboldalak minden szolgáltatását.

 

Cím: Kecskemét, Bercsényi u. 15. 2/7| Telefonszám: 06-30-385-1301| E-mail: info@squash-shop.hu